بسمه تعالی

دارالقرآن حضرت علی اصغر علیه السلام قصد دارد برای سلامتی قرآن آموزان در ماه صفر قربانی کند

کسانی که می خواهند در این امر مشارکت داشته باشند به دفتر دارالقرآن مراجعه نمایند.